Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.    Administrator danych osobowych: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Luboniu, ul. Wschodnia 26B.

2.    Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Stasiak vel Stasek, e-mail: biuro@msvs.com.pl

3.    Cel przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zatrudnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody podane osobowe przetwarzane będą na potrzebę realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych.

4.    Podstawa prawna przetwarzania:

·        art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych osobowych określonych przepisami prawa.

·        art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym dane o wyrokach skazujących z art. 10 RODO.

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w zakresie szerszym aniżeli dane określony przepisami prawa, na potrzebę realizacji kolejnych postępowań rekrutacyjnych.
  • art. 9 ust. 2 list b) RODO – dane o stanie zdrowia zgodnie z art. 9 Karty Nauczyciela,.

Przesłanie informacji w zakresie szerszym niż w treści ogłoszenia jest rozumiane przez Administratora jako wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie takich danych.

5.       Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.            

·         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne dla realizacji postępowania rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

·         Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż określony przepisami prawa ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli określony przepisami prawa nie ma wpływu na przebieg postępowania rekrutacyjnego.

6.    Odbiorcy danych: poczta, kurier, kancelaria prawna, jednostki medyczne obsługujące pracodawcę w zakresie medycyny pracy, Ministerstwo Sprawiedliwości, Organ Prowadzący, Kuratorium Oświaty, serwis IT, zewnętrzne usługi kadrowe, zewnętrzne usługi płacowe, dostawca hostingu strony, poczty oraz strony BIP, BHP

7.       Okres przechowywania danych. Do czasu zamknięcia danego postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych dane przetwarzane będą do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

8.       Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

OFERTY PRACY

OFERTA PRACY NAUCZYCIEL-PSYCHOLOG

(Filia w Buku)

wykształcenie – magister psychologii (wymagane doświadczenie w pracy diagnostycznej z dziećmi i młodzieżą), uprawnienia do wykonywania diagnoz.

staż pracy – wskazane 4 lat pracy w zawodzie psychologa

miejsce pracy – PPP w Luboniu Filia w Buku

czas pracy – 0,5 etatu (10 godzin tygodniowo)

wynagrodzenie – zgodne z Kartą Nauczyciela zależnie od stopnia awansu zawodowego

miejsce składania ofert – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu 62-031 Luboń
ul. Wschodnia 26B

kontakt – Dyrektor Anna Kurelska tel. 61-858-19-79

adres e-mail: a.kurelska@ppplubon.pl

termin składnia ofert – 30.06.2023 r.

OFERTA PPRACY NAUCZYCIEL-PSYCHOLOG

(Filia w Stęszewie)

Wykształcenie – magister psychologii (wymagane doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą)

Staż pracy – wskazane 5 lat pracy w zawodzie psychologa.

Miejsce pracy – PPP w Luboniu Filia w Stęszewie

Czas pracy – 0,5 etatu (10 godzin tygodniowo) 

Wynagrodzenie – zgodne z Kartą Nauczyciela zależnie od stopnia awansu zawodowego

Miejsce składania ofert – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu
62-031 Luboń ul. Wschodnia 26B

Kontakt – Dyrektor Anna Kurelska tel. 61-858-19-79

adres e-mail: a.kurelska@ppplubon.pl

Facebook
Skip to content