Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Dostępność

Wstęp:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych (Dz. U. z poz. 848 z późń. zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do poniższej strony internetowej:

https://ppplubon.pl

Data publikacji strony: 12.07.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.07.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą (Dz. U. z 2019 poz. 848 z późn. zm.), ponieważ:

 • niemożliwe jest użycie czytania maszynowego
 • mapy są wyłączone
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Strona posiada:

 • możliwość zwiększenia kontrastu
 • powiększania liter (3-stopnie)
 • podświetlane linki
 • mapę strony
 • skalę szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Poradnia nie posiada aplikacji mobilnej.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 • do budynku Poradni prowadzi główne wejście od ulicy Wschodniej,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące,
 • miejsca parkingowe są ogólnodostępne wzdłuż ulicy Wschodniej i Al. Jana Pawła II (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych w odległości nie większej niż 150 metrów od wejścia do Poradni); na terenie Poradni są dostępne 2 miejsca parkingowe dla pracowników,
 • osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik sekretariatu,
 • budynek znajduje się na parterze, posiada szerokie drzwi oraz korytarze, nie wymaga ramp, schodów ani wind,
 • latem budynek Poradni jest klimatyzowany,
 • toaleta jest dostosowana do osób niepełnosprawnych,
 • do Poradni można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem,
 • jest dostępności tłumacza języka migowego (po uprzednim uzgodnieniu),
 • jest dostępność tłumacza języka ukraińskiego (po uprzednim uzgodnieniu).

Deklarację sporządzono 10.07.2022 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Porani Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 05.09.2023 r.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Eliza Kur

e-mali: e.kur@ppplubon.pl, sekretariat@ppplubon.pl

tel. + 48 61 858 19 79

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie żądań zapewnienia dostępności, można kierować tę samą drogą.

Facebook
Skip to content